Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение от проф.д-р Янаки Караджов, Национален Браншови Пчеларски Съюз

01.12.2013г.
+ А | - a

                                                                        ДО
                                      г-жа МАРИЯ ГАБРИЕЛ
                                      ЕВРОДЕПУТАТ

        П   Р   Е   Д   Л   О   Ж   Е   Н   И   Е
ОТ: проф.д-р Янаки Караджов, Национален Браншови Пчеларски Съюз,
    София,1505, ул.”Проф.Джовани Горини”22, тел.02 843 15 35;
    0885 456 700; e-mail: ya_karadyov@abv.bg
ОТНОСНО: Обучение на младите пчелари по биология на пчелите

                          Уважаема госпожо МАРИЯ-ГАБРИЕЛ,
    На Международната конференция Димо Димов и други пчелари поставиха въпроса за недостатъчните знания на младите пчелари по
биология на пчелите. Недостатъчно са информирани и млади, и стари
пчелари по лечебното дейсдтвие на пчелните продукти и условията, на които трябва те да отговарят. Имам готови материали по повдигнатите
въпроси и м о л я  за съдействието Ви по тяхното издаване и разпрост-ранение. Уверен съм, че  чрез повишаване компетентността на българските
пчелари може да се постигне по-висока производителност и по-малко технологичен брак в тяхната практическа дейност.
    Г-н Жан ВАЙСЕНБЕРГЕР в своя труд относно състоянието на пчелите в ЕС, приложен към материалите на конференцията ,свързва
необичайната смъртност по пчелите напоследък с комбинираните въздействия на много фактори. Считам този извод за остарял, след
като предложих моя концепция, а именно, че голямата смъртност и напускането на кошерите се дължи на болестта Колапс на пчелните
семейства, известна в САЩ като „синдром за разпадане на пчелните
семейства”. Изпращам Ви научното ми съобщение по този въпрос, с
което запознах на пресконференция и чрез в-к „Пчела и кошер”българ-
ските пчелари, а по електронен път - изтъкнати специалисти от различ-
ни страни, ръководството на Апимондия и легациите в София на засег-
натите от тази болест държави. Оповестяването на две причини – вароатозата и азиатската нозематоза, както и прилагането на билковия
препарат ЕКОФИЛ Р решават  този проблем. Много е трудна борбата с колапса на пчелните семейства, когато трябва да се тушират над 60 причини (при досегашното схващане),  докато двукратното (пролетно и есенно) третиране срещу вароатозата и нозематозата са във възможностите на всеки пчелар.
    Поздравявам Ви за чудесно организираната и проведена Междуна- родна конференция, на която всички видяха във Ваше лице така нужния за нашето пчеларство обединител.

 София, 15.11.2013 г.            С пчеларски поздрав: Я.Караджов