Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Използване на пчелоопрашването за поддържането навидовото разнообразия при диворастящите и културните растения в България и Румъния по поречието на река Дунав


Дата: 19.12.2013
+ А | - a

Подвижното пчеларство- липсващата част от националната програма по пчеларство


Основен и най- прогресивен елемент от промишленото отглеждане и експлоатация на пчелите е подвижното пчеларство.Днес в условията на редуциран брой пчелни семейства и неравномерно засяване на земеделските земи, само подвижното пчеларство с мобилни павилиони,фургони,камиони, автобуси,прицепи(най- често бракувани и адаптирани),а в големите реки с шлепове,салове и др.,е в състояние да осигури ефективното опрашване на ентомофилните растения и поддържането на биологичното разнообразие. Предлаганият примерен проект от Националния браншови пчеларски съюз е с акцент върху екологичните аспекти на подвижното пчеларство.Заедно с това се цели по-рационалното използване на пчелите при опрашването не само на земеделските,но и на диворастящите растения,което е от съществено значение за поддържането на видовото разнообразие в растителния свят.

Роля на пчелоопрашването за поддържането на видовото  разнообразие в природата.Огромното значение на пчелите при опрашването на ентомофилните растения е причина някои пчелари да отглеждат пчели само за опрашване,при което медът е допълнителен продукт и често въобще не се събира.Ефектът от пчелоопрашването в САЩ е 14,6 млрд. долара годишно,като 1/3 от пчелните семейства се използват само за тази цел (2002 г. Петков, Ив. „Пчеларство” № 10).При културните растения пчелоопрашването повишава добивите както следва:

-при слънчогледа с 50-60 %

-при овощните дървета с 50-80 %

-при бостаните 300 %

-при зеленчуците за семе 400 %

-при краставиците и тиквите 500 %,

Като доходите от тази дейност са 10-15 пъти по- големи,отколкото тези от пчелните продукти (1991г. Симидчиев, Т. „Пчеларство и пчелоопрашване“ Земиздат).Той установява,че за надеждно опрашване у нас се очертава недостиг от над 270 000 пчелни семейства,който се дължи на неравномерното им разпределение.Този недостатък би могъл да се преодолее с помощта на подвижното пчеларство.

У нас към края на миналото столетие се разви особено активна научно- приложна дейност по пчелоопрашването на културните растения (Т. Симидчиев, В. Петков, Ц. Присадашки и др.).Що се касае до диворастящите видове и поддържането на биологичното равновесие в природата с помощта на пчелите изследванията са оскъдни,а ефектът – нищожен. Основна цел на настоящия проект е проучването на начините и средствата за поддържането на биоразнообразието и биологичното равновесие в природата с помощта на медоносните пчели в отделни райони на България с развито пчеларство.


Задачи:

1.Литературен обзор върху пчелоопрашването.Състояние на проблема в САЩ, ЕС (опитът на Италия и др. страни), български  изследвания на проф. Симидчиев от 1986 г., опитът в Русенско и др.

2.Подвижното пчеларство- път към биологичното разнообразие в природата. Средства за подвижно пчеларство: павилиони, фургони,палети,шлепове,салове и др.Устройство и изисквания.

3.Райониране на страната съобразно пчелната паша,избор на подходящите терени,определяне на времето за преместване, маршрути,организация на труда и безопасността,необходими документи.

4.Планиране и организация за постигане на биологичното разнообразие.План по сезони за подвижно пчеларстване с оглед периодите на цъфтеж на дивите и културните растения в отделните региони.Брой и разположение на кошерите.

5.Проектиране и производство на материално техническата база и осигуреност на подвижното пчеларство.

6.Поддържането на видовото разнообразие на диворастящите растения създава условия за развитието в трансграничните райони

(включително и по дунавските острови) на биологично пчеларство.


Проф. д-р Янаки Караджов от НБПС в КНСБ, бул.Македония 1

Тел. 02 834 15 35; моб. 0885 456 700; e-mail ya_karadjov@abv.bg