Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Мобилна вет. бригада за диагностика и лечение


Дата: 19.11.2014
+ А | - a

                                                              ДО Д-Р ТРИФОН ЦВЕТКОВ
                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БВС

            П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н  И  Е

ОТ:Проф д-р ЯНАКИ КАРАДЖОВ, Председател на АГРОБИЗНЕС
       АКАДЕМИКА,СОФИЯ1505, ул.”Проф. Джовани Горини”№22,
       тел.02 843 15 35; моб. 0885 456 700; e-mail Ya_Karadjov@abv.bg

        Уважаеми д-р ЦВЕТКОВ,

    По мнение на животновъдите в България липсва структура, отговорна за бързата диагностика и лечение на животните – ветеринарна БЪРЗА ПОМОЩ. През 1965 – 75 г. във  ВВМИ проф.Владимир Желев, д-р Ангел Ангелов и аз изпълнявахме тази функция. На протеста днес групата на животновъдите отправи упрек към частно практикуващите вет.лекари за липса на оперативност и мудност. За да задов
олим тази нужда създаваме
МОБИЛНА ВЕТЕРИНАРНА БРИГАДА ЗА ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
с ръководител проф.д-р ЯНАКИ КАРАДЖОВ в състав:
    проф.д-р ХРИСТО  НАЙДЕНСКИ
    проф.д-р РУМЕН ВЪЛЧОВСКИ
    доц.д-р МАГДАЛЕНА БОНОВСКА
    доц.д-р ИВАН ЛАЛЕВ
    ЛОЗАН ДОЙЧЕВ – икономист
    ДИМИТЪР БОРШУКОВ - билкотерапевт
ГЕОРГИ ХАДЖИПЕЛЕВ – пчелар и шофьор
    АЛЕКСАНДЪР СЪБОТИНОВ – фермер, регистриран в Земеделската служба.
    Лабораторната диагностика ще се провежда в лабораториите на Микробиологическия институт на БАН и лицензираната лаборатория на проф.Вълчовски.
    Необходимостта от такава дейност е очевидна, но само с вашата подкрепа тя би била ефективна. Наше задължение ще бъде уведомяването за всяко заболяване на регионалната структура на Вашия съюз, както и на  бъдещия РВМЦ с оглед отчитането по електронен път на здравния статус на животновъдството ни.
Добрата производствена пчеларска практика и качеството на пчелните продукти съобразно директивите на ЕС, както и екологичното пчеларство въведоха строги изисквания  върху средствата, разрешени при профилактиката, лекуването и санирането на околната среда. Обикновеният пчелар трудно се справя с профилактиката и лечението на пчелните семейства. Бригадата ще работи съвместно със секция Болести по пчелите и проф. Гургулова, откъдето ще се издават необходимите протоколи. Остойностяването на услугите ще се осъществява по Държавния ценоразпис.
Надяваме се на бъдеща съвместна работа по диагностиката, лечението и регистрирането на болестите не само в частните стопанства, но и в зоопарковете и зоокътовете в страната.
Тази година МЗХ не успя да организира заплащането на проверите-ли. Организационни грешки позволиха пчелните семейства да бъдат проверявани от ветеринарни лекари, които нямат необходимата подготовк
Особено внимание заслужава прилагането на ЕФЕКТИВНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ (ЕМ) във вет.медицина, с които ще осъществяваме услуги по ДДД в обектите.
 Ветеринарната бригада професионално и отговорно поема при повикване диагностиката, профилактиката, оздравяването (при болест), дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията, както и консултации по здравеопазването на животните. Бригадата е оборудвана с апаратура, тестове и позволените за терапия и профилактика препарати, които ще прилага съгласно утвърдените от МЗХ правила. Тя оказва бърза помощ при повикване или действа по абонаментна система, във взаимодействие с РВМЦ.
    Услугата се извършва и гарантира от ФС АГРОБИЗНЕС АКАДЕМИКА с адрес София 1505, ул.”Проф. Джовани Горини” № 22, тел.843 15 35.
    Резултатите от проведените проверки, профилактични и лечебни действия и препоръки се отразяват в Дневника на ГППО и в Дневника на пчеларя и се докладват на съответната Постоянна общинска комисия.

СОФИЯ, 4.09.2014 г.                          Председател:проф.д-р Я.Караджов,
                    София1505, ул.”Проф.Джовани Горини”№22,
                    Тел. 02 843 15 35;моб.0885 456 700; e-mail
                            Ya_Karadjov@abv.bg