Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА на електронен вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА и вестник ПЧЕЛА и КОШЕР


Дата: 20.07.2014
+ А | - a

СЪВМЕСТНА ИНИЦИАТИВА  на електронен вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА и вестник ПЧЕЛА и КОШЕР

Г Р У П А   З А ПРОВЕРКА,  П Р О Ф И Л А К Т И К А   И   О З Д Р А В Я В А Н Е   (ГППО)  НА  ЗАБОЛЯВАНИЯТА  ПО  ПЧЕЛИТЕ.
Проф.д-р ЯНАКИ КАРАДЖОВ – еколог и апитерапевт

Добрата производствена пчеларска практика и качеството на пчелните продукти съобразно директивите на ЕС, както и екологичното пчеларство въведоха строги изисквания  върху средствата, разрешени при профилактиката, лекуването и санирането на околната среда в пчеларството.
 Обикновеният пчелар трудно се справя с нормантивните документи в пчеларството, които включват 3 закона, 7 наредби, дневници, регистри и др. и техните изисквания при лечението, дезинфекцията, дезинсекцията, дератизацията и санирането на околната среда в пчелина му, както и контролът върху получаваните и продаваните от него пчелни продукти. Тази нова нормативна база изисква специализиран подход и професионализъм.
Тази година МЗХ не успя да организира заплащането на проверители. Организационни грешки позволиха пчелните семейства да бъдат проверявани от ветеринарни лекари, които нямат необходимата подготовка и извършват проверките „ от плета” на пчелина, защото не само, че нищо не разбират, но ги е и страх от пчелите!
Особено внимание заслужава прилагането на ЕФЕКТИВНИТЕ МИКРООРГАНИЗМИ (ЕМ) в пчеларството (виж моите статии във в.ПЧЕЛА и КОШЕР от април до септември т.г.), които не само лекуват колапса на пчелното семейство, но и нозематозата, вароатозата, американския гнилец и всички чревни инфекции, интоксикациите с пестициди и болестите, предизвикани от вредители и неприятели на пчелите.
 По тази причина се създава Група за проверка, профилактика и  оздравяване (ГППО) НА заболяванията  при пчелите и контрол при добиването и съхранението на пчелните продукти в пчелините. ГППО професионално и отговорно поема при повикване диагностиката, профилактиката, оздравяването (при болест), дезинфекцията, дезинсекцията и дератизацията, както и консултации по здравеопазването на пчелните семейства при спазването на съществуващите закони и наредби.
Групата е в състав: Проф.д-р Янаки Караджов – ръководител,
               д-р Иван Лалев,двм
               Александър Съботинов – пчелар,регистриран в Земеделската служба
               Проф.д-р Кънчо Кънчев – консултант
Групата е мобилна, оборудвана е с апаратура, тестове и позволените за терапия и профилактика препарати, които ще прилага съгласно утвърдените от МЗх правила. ГППО оказва бърза помощ при повикване или действа по абонаментна система, във взаимодействие с РВМС.
Списък на услугите:
    1.Констативен преглед на пчелните семейства, пчелина, складовата база и наличните пчелни продукти.
    2.Вземане на проби за проф.д-р Гургулова, поставяне на диагноза и провеждане на оздравителни мерки при болест или отравяне и изпращане за лабораторно изследване в АКХ.
    3. Физикохимични изследвания на меда. При необходимост от протокол вземане на проби и изпращане в АКХ.
    4.Поленов анализ на меда.
    5.Даване на указания как да се въведат и спазват добрите производствени практики съобразно изискванията на Наредби 9, 15, 27, 30, 47 и Правилника за организацията и дейността на Постоянните комисии по пчеларство по общини.
6.Указания за борбата срещу колапса по пчелното семейство,  вароатозата, нозематозана, каменното пило и др. съобразно Националната програма по пчеларство на ДФ „Земеделие”.
    7.Съставяне на баланс на меда за района на пчелина.
    8.Подобряване на пчелната паша – препоръки.
    9.Има ли условия за подвижно пчеларство и в кои райони.
    Услугата се извършва и гарантира от ФС АГРОБИЗНЕС АКАДЕМИКА с адрес София 1505, ул.”Проф. Джовани Горини” № 22, тел.843 15 35.
    Резултатите от проведените проверки, профилактични и лечебни действия и препоръки се отразяват в Дневника на ГППО и в Дневника на пчеларя и се докладват на съответната Постоянна общинска комисия.

СОФИЯ, 24.06.2014 г.                          Председател:проф.д-р Я.Караджов,
                    София1505, ул.”Проф.Джовани Горини”№22,
                    Тел. 02 843 15 35;моб.0885 456 700; e-mail
                            Ya_Karadjov@abv.bg