Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А О Б Р А З О В А Н И Е Т О И Н А У К А Т А НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 2014 -2020 г.


Дата: 20.07.2014
+ А | - a


М И Н И С Т Е Р С Т В О  Н А  О Б Р А З О В А Н И Е Т О  И  Н А У К А Т А
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА           ГАРАНЦИЯ ЗА МЛАДЕЖТА  2014 -2020 г.
С    О    Ф    И    Й    С    К    И        У    Н    И    В    Е    Р    С    И    Т    Е    Т
С П Е Ц И А Л Н О С Т     А   П   И   Т   Е   Р  А   П   И   Я
К О Л Е Ж   П О   З О О П О Л И Ц И Я   И   А П И Т Е Р А П И Я
    Д И Р Е К Т О Р:  проф. д-р    Я Н А К И     К А Р А Д Ж О В     
    І.  У Ч Е Б Е Н   П Л А Н   П О   А П И Т Е Р А П И Я
                                 І    с    е    м    е    с    т    ъ    р

Д В И Ж Е Н И Е  З А  З Д Р А В О С Л О В Е Н  Ж И В О Т -
П Ъ Т  К Ъ М  ЖИЗНЕНОСТ, АКТИВНОСТ И ДЪЛГОЛЕТИЕ
Л е к т о р:проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ – ЕКОЛОГ И АПИТЕРАПЕВТ
        В  и  р  т  у  а  л  е  н        к  у  р  с  2014 г.

Л е к ц и и

     0.  Подсъзнанието  може  всичко -  лични взаимоотношения    
1.    Движение за здравословен начин на живот – път към жизненост, активност и дълголетие  
2.    Апиелби – корекции на имунната система
3.    Пчелните продукти – храна и лекарство
     4. България – най-здравословното място в Европа  
5.  Здравей, любиш ли природата
6. Биология на медоносната пчела
7. Видове вектарен мед и лечебните му свойства    
8. Нов шанс за екологията на София
9. Биология на медоносната пчела
10. Цветен прашец, пчелен прашец и здраве
11. Пчели на покрива на ХОТЕЛ ХИЛТЪН
12. Компютърни програми
13. Изграждане на пътека на здравето на Витоша – практика
14.Лечение с кошерен въздух
15.Биология на медоносната пчела
16. Нови болести по пчелите и съвремеменни методи за лечение
17. Екологичен мониторинг, устойчиво развитие и управление на околната среда. Медодобивният комбинат – Пирдоп
18. Прополисът в апитерапията
19. Най-здравословното място на земята
20. Четири сезона
21. Четвърта възраст
22.Всичко за колибактериите
23.Човекът до теб
Септември
17.    Кризата и старостта. Работни места, създадени от в. АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА
18.    Пчелните продукти – новите микронутриенти
 – Н а у ч е н  д о к л а д. Метеопатиите и пчелните продукти
19.    Хранителни добавки, преодоляващи умората
20.    
 – Д ъ р ж а в е н   и з п и т. Д И П Л О М А  О Т  С  У  „КЛИМЕНТ  ОХРИДСКИ”

СВОБОДНО ИЗБИРАЕМИ ПРЕДМЕТИ:
1. Паметта на водата и вирулентността на микроорганизмите
2. Диагностика и лечение на социално значими и нелечими болести

БИЗНЕС ИНИЦИАТИВИ:
    1.АЕРОАПИТЕРАПИЯ И ПРОФИЛАКТИКА: Добиване и маркетинг с КОШЕРЕН ВЪЗДУХ.
    2. Създаване на БИОЛОГИЧНИ ПЧЕЛИНИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЧЕЛНИ ПРОДУКТИ  ЗА АПИТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ на принципа на биологичната дискриминация с контрол чрез биомониторинг.
    3. Създаване на ферма за пчели БОМБИКС.
    3. Създаване на НОРМАТИВНА БАЗА ЗА КОНТРОЛ  върху пчелните продукти, използвани за АПИТЕРАПЕВТИЧНИ ЦЕЛИ.

    ПРИЕМАТ СЕ кандидати за работа и инвеститори. Фирмите ще бъдат регистрирани по Закона за кооперациите. Ще се приемат завършилите КОЛЕЖА по АПИТЕРАПИЯ, стажантите по Бизнесадминистрация, Редактори, Преводачи, професионални Пчелари с и без собствени пчелини, Компютърни програмисти, специалисти по Мениджмънд и Маркетинг с пчелни продукти, болести по пчелите, пчеларски инвентар.


СОФИЯ, 2014 г.                          ДИРЕКТОР: Проф.д-р ЯКараджов