Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

У Ч Е Б Е Н П Л А Н


Дата: 14.07.2014
+ А | - a

    сикантите в биомасата                         ПРОФ.Я.Караджо      12         4        8          
В.1.7.Роля на биоредуцентите                       ПРОФ.Я.Караджов     8          4        4   
В.2    Степен на натрупване на токсикантите в
    Системата ”почва-растение животно- жив.
    продукция”                                            ПРОФ.Я.Караджо       94       30       64
В 2.1.Натрупване на токсикантите  и миграция
    в системата  „почва-растение-животно-
    животинска продукция”                      ПРОФ.Я.Караджо      20        6         14                                                                                                                                   
В 2.2 Механизъм на проникване в растенията                                20        6        14
В 2.3 Лиофилни и лиофобни токсиканти                                           18        6         12
В 2.4 Транслокация на токсикантите                                                 18       6            12
В 2.5 Замърсяване на фуражите с                                                      18        6            12
В3    Замърсяване на околната среда с                                   
    канцерогенни вещества                                                     8                 4              4
В 3.1 Източници от неживата природа                                      6                 3              3
В 3.2 Източници от живата природа                                          6                 3              3
В 3.3 Антропогенни източници                                                    8                 4              4
В 3.5 Замърсяване на въздуха, водата и почвата                   6                 3              3                                                   
В4    Влияние на токсикантите върху организма
    на човека                                                                             126              42           84
В 4.1 Токсично действие на някои тежки метали                    6                2             4
В 4.1.1 Живак                                                                                  12                4              8          
В 4.1.2 Олово                                                                                  12                4              8
В 4.1.3 Мед                                                                                      12                4              8
В 4.1.4 Други тежки метали                                                        12                4              8
В 4.2 5 Токсично действие на арсена                                      12                4              8                                                                                                                                  
В 4.3 Газообразни токсиканти                              
В 4.3.1 Амоняк                                                                              12                 4               8
В 4.3.2 Сероводород                                                                  12                 4               8
В 4.3.3 Въглероден диоксид                                                     12                 4               8
В 4.3.4 Азотни оксиди                                                                 12                 4               8
В 4.3.5 Серен диоксид                                                                 12                 4               8
В 5    Обдукционно учение и експертиза на        
           животинските продукти                                                  82                32            50    
В 5.1  Взаимоотношения между микроорганизмите          10                 4              6
           и  макроорганизма                                                            12                 4             8
В 5.1.1Патогенност и вирулентност на микроорганизмите  10              4             6
В 5.2  Промени  на  вирулентността                                          12                 4             8               
В 5.3     -     във външната среда                                                    8                 4            4
В.5.4    -      извън макроорганизма                                  8                  4            4
В.5.3.     -    в макроорганизма                                                     10                   4           6         
В.5.4.1     -  в секрети и екскрети                                                   6                   2           4
В.5.4.2   -  в хранителни продукти                                                  6                  2          4
В. 6    Преживяемост и миграционни процеси на
    патогенните микроорганизми в ок. среда                   24                 13        13                                          
В.6.1 Преживяемост и миграционни процеси на                       
    салмонелите и другите чревни бактерии                      6                   4          2
В.6.2 Преживяемост и миграционни процеси на           
    коринебактерийте в околната среда                             4            2         2
В.6.3 Преживяемост и миграционни процеси на  
    други патогенни бактерии, лептоспири и        
    рикетсии в околната среда                                                4            2         2
В.6.4 Преживяемост и миграционни процеси на    
    вирусите в околната среда                                                 2             1         1
В.6.5 Образуване на атипични форми на патогенните
микроорганизми в околната среда                                  4             2         2
В.6.6 Инактивиране на патогенните микроорганизми
    в околната среда                                                                 4             2         2
                                    =========================
                                                                      Общ брой часове  960