Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение до д-р Иван Иванов, директор на Зоопарк-София


Дата: 26.05.2014
+ А | - a

      ДО  Д-Р ИВАН  ИВАНОВ, директор на
              З О О П А Р К  - С  О  Ф  И  Я

  П   Р   Е   Д   Л   О   Ж   Е   Н   И   Е
ОТ:Проф.д-р ЯНАКИ  КАРАДЖОВ, Генерален директор на АГРОБИЗНЕС-АКАДЕМИКА, СОФИЯ, 1505, ул. ”Проф. Джовани Горини„ №22, тел. 02 843 15 35,
Моб. 0885 456 700; e-mail  Ya_Karadjov@abv.bg

   УВАЖАЕМИ  Д-Р  ИВАНОВ,
 ЗООПАРК СОФИЯ е подходящо място за прилагането на най-модерната хнология – тази на ЕФЕКТИВНИТЕ  МИКРООРГАНИЗМИ (ЕМ) – при експлоатацията на различните дейности, а именно:
1. Саниране на покритите волиери, водните басейни и тревните площи, обитавани от животните.
2. Обезмирисване на тора и обработка на торищата с оглед превръщането му в хумус.
3. Компостиране на всички отпадни материали при почистването на обитаемите зони.
4. Обучаване на персонала за работа с новата технология, която води до редукция на разходите за химически препарати чрез пълното им игнориране и преминаване на всички терени в категорията БИОЗЕМИ, както и на разходите за труд.
5. Осигуряване на БИОХРАНИ за животните чрез договор с Православния Копиловски манастир „БЛАГОВЕЩЕНИЕ”.
6. В проектирането на новия зоопарк да се внедри технологията на ЕМ.
7. Монтиране на СТЪКЛЕН КОШЕР в зоопарка и добив на биомед, който да влезе в диетата на мечките.
8. В зоопарка да се изгради МЕДЕНА КЪЩА с технологиите в пчеларството, в която да се продават екологично чисти пчелни продукти.
9. Внедряване на проектът СОФЕКО.
10. Осигуряване на консултативна помощ при подготовката на терена за нов зоопарк.


София, 22 май 2014 г.   С уважение: проф.д-р Я. Караджов