Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Проект ЛЕЧЕБНО–ПРОФИЛАКТИЧЕН ПРЕПАРАТ ЗА ПЧЕЛИ


Дата: 26.05.2014
+ А | - a

   П     Р     О     Е     К     Т

Л Е Ч Е Б Н О–П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е Н  П Р Е П А Р А Т  З А  П Ч Е Л И

 І. Водно-алкохолен екстракт от БАБИНИ ЗЪБИ(1)

 ІІ.      (1) 50%  -  ПРОЕЛБИ(2) 50%
 
 ІІІ.     (!) 50%  -  ГЕРАНИУМ(+) 50%

 ІV.     (1) 50% -  (2) 20% - (3) 20% - ПРО МИЛЬО АПИС(4)  10%

V. (1) 90% - (4) 10%

 VІ. Култура (4) 

 VІІ.    (1) 50% - АРТЕМИЗИЯ 25%  - (2) 25%