Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Клубове по интереси


Дата: 05.05.2014
+ А | - a

А    Г   Р    О    Б    И    З    Н    Е    С  -  А    К    А    Д    Е    М    И    К    А     
--------------------------------------------------------------------------------------------

К Л У Б О В Е   П О   И Н Т Е Р Е С И   в   х о т е л   Х  И  Л  Т  Ъ  Н


К  Л  У  Б   „Д   О   М   А   Ш   Н   И     Л   Ю   Б   И   М   Ц   И”
 
1. ВСИЧКО  ЗА  КУЧЕТО
2. ФЕЛИНОЛОГИЯ
3. ДЕКОРАТИВНИ ГРИЗАЧИ
4. ЛАБОРАТОРНИ ЖИВОТНИ
5. СУХОЗЕМНИ КОСТЕНУРКИ
6. ПЧЕЛАРСТВО
7. ХРАНЕНЕ НА ДОМАШНИТЕ ЛЮБИМЦИ
8. АПИТЕРАПИЯ
9. АПИДИЕТЕТИКА
10. АПИПРОФИЛАКТИКА
11. ЗООПОЛИЦИЯ
12. ДИВЕЧОЗНАНИЕ
13. КОЗАРСТВО
14. БЪРЗА   ПОМОЩ   ПРИ   КУЧЕТА
15. БЪРЗА   ПОМОЩ   ПРИ   КОТКИ
16. ЗАБАВНА МИКРОБИОЛОГИЯК  Л  У  Б     „З     А     Б     А     В     Н     И          И     Г     Р     И”

1.         Б Р И Д Ж
2.      П О К Е Р
3.      К А Н А С Т А
4.      Т А Б Л А


К  Л  У  Б     „П     О     Л     Е     З     Н     И       П     Р     А     К     Т     И     К    И”


1. Р  Е  Д  А  К  Т  И  Р  А  Н  Е
2. И З К У С Т В О Т О    Н А    П Р Е В О Д А
3. П Р Е В О Д   И   О Ф О Р М Я Н Е   НА   С   У   Б   Т   И   Т   Р   И 
4. УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ЕКОЛОГИЯ
5. МАНАСТИРСКИ ТУРИЗЪМ
6. Е К О П О Л И Ц И Я
7. КОПИЛОВСКИЯТ МАНАСТИР – С И Н Т Е З    на    В Я Р А   и   Н А У К А


Обучението обхваща 120 часа – 20 очни, 40 виртуални чрез електронния вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА и 60 задочни. Занятията ще се провеждат през МАЙ и ЮНИ веднъж седмично в удобно за всички време в хотел Х И Л Т Ъ Н и ще завършат с и з п и т-събеседване и удостоверение. Такса  240 лв. платими на два пъти.

Желаещите да получат диплома на български и на английски от СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ трябва да положат държавен изпит и да заплатят 399 лв.                           


Генерален директор: проф-д-р Я.КАРАДЖОВ