Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Проект


Дата: 24.04.2014
+ А | - a


П     Р     О     Е     К     Т
ЗА ЦЯЛОСТНА ИНОВАЦИЯ НА СТОПАНСКАТА ДЕЙНОСТ НА
ПРАВОСЛАВНИЯ МАНАСТИР  „Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Е”
Авторски Колектив от НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР АГРОБИЗНЕС-АКАДЕМИКА с Генерален директор проф.д-р Янаки Караджов
Срок за изпълнение: н е о г р а н и ч е н.

 Основен двигател на Иновационният проект „2014-2020 и по-нататък” е идеята за симбиоза на вярата с науката, на божественото начало със светската му реализация,
на ИСТИНСКАТА КАНОНИЧНА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА  с вековните традиции на селскостопанската дейност с най-новите методи на биоземеделието! Спойката на тези две основни направления, обуславящи всяка добронамерена човешка дейност ще намери израз в следните раздели:
 І РАЗДЕЛ 
 КООПЕРИРАНЕ  НА  УЧЕБНАТА   РАБОТА  НА КОЛЕЖИТЕ  КЪМ  НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР АГРОБИЗНЕСАКАДЕМИКА  С
НЕДЕЛНОТО  УЧИЛИЩЕ  В  ПРАВОСЛАВЕН  МАНАСТИР
„Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Е”
 З а д а ч и:
О  Б  У  Ч  Е  Н  И  Е
1. Специализация на послушниците в различните колежи и обучението им с материалите от електронния вестник АПИМЕДИКА-АПИКУЛТУРА и с консултациите от моя и на сътрудниците ми страна.
2. Изпълнение на конкретните задачи, отразени в следващите раздели на проекта.
3. Полагане на Държавен изпит и получаване на Диплома от СУ. 

ІІ РАЗДЕЛ

 РАСТЕНИЕВЪДСТВО
З а д а ч и:
1. Интродукция на артишок, хрян и коприва в групата на зеленчуците, на мурсалския чай и българската роза – на медицинските растения и на  някои нови за България подправки в сеитбооборота на манастира,
 посочени  в проекта на декоративната и медодайна растителност около манастира.
2. Растителна защита на овошките с помощта на ефективни микроорганизми.
  
ЖИВОТНОВЪДСТВО
З а д а ч и:
1. КОЗАРСТВО
1.Внедряване на козарството с мутирал вариант на Саанската коза – отговорник д-р Иван ЛАЛЕВ..
1.2. Обучение в Колежа по козарство
1.2.Производство на козе сирене и предлагането му на нашия и външен пазар.
1.3.Заплождане на козите и получаване на приплоди
 
ГОВЕДОВЪДСТВО
1.1. Гинекологичен  преглед на кравите и юниците Лекуване на болните.