Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Екология, етиология, патогенеза, терапия и профилактика на колапса по пчелните семейства


Дата: 24.04.2014
+ А | - a

Янаки Караджов,Ветеринарномедицински факултет при Лесотехнически

Университет, София, България

 

         Пчелите винаги първи са реагирали на природните иантропогенни катаклизми. В районите, замърсени с радионуклиди  и тежки метали те са първите жертви поради100 - 1000 пъти по-високата им чувствителност от топлокръвните животни и човека(Я. Караджов, 1979).

         Първите проби храни, изследвани в България след катастрофатав Чернобил, показаха наличност на радионуклиди в гъбите,зеленчуците, плодовете,млякото, маслото и месото, но не и в меда и останалите пчелни продукти (Я. Караджов,1979). Тогава възникна невярната представа, че медът съдържа някаквисубстанции, защищаващи пчелите от радиационното въздействие. Едва по-късно нашианализи показаха, че регистрираните дози радиация толкова бързо са убилипчелите, че те не са били в състояние да внесат в кошерите контаминиран нектар ипрашец.

         Нашите 20-годишни изследвания в районите на замърсените смед, олово, цинк и манган Медодобивен комбинат в Пирдоп и Металургичен комбинатКремиковци показаха, че първи изчезнаха пчелите. По времето на годишнитепрофилактични прегледи, заедно с намаляването на радиационния фон, пчелитередовно се завръщаха, за да изчезнат отново след 2 месеца, когато Комбинатитеотново започваха да работят (Я. Караджов, 1979).

         Наблюдаваната през последните години масова гибел напчелите, често предшествана от безпричинното изчезване на цели пчелнисемейства, получила названието Колапс по пчелните семейства (КПС) разтревожипърво пчеларите, а сега и цялата българска общественост. В резултат на товабеше създадена Гражданска инициативна група „За пчелите и хората” (2011 г.) сцел да информира обществеността за този проблем и търси мерки за разрешаванетому, заедно с научните работници, пчеларите и институциите.

         Резултатите от изследванията на учените от Европа,докладвани на Международният  симпозиум вЗагреб, 2009 г. показаха, че това явление, констатирано в 26 европейски страни(включително и в България), както и в САЩ, Китай, Израел, Египет и Йордания имаполивалентна етиология. Колапс на пчелните семейства беше установен при  611 767 пчелни семейства (34% от изследванитеблизо 2 млн. (K.Crailsheim, R.Brodschneder,P.Neumann,2009).Този процент е различен в отделните райони, но е обща повишената гибел насемействата през есента (тогава нараства степента на опаразитеност порадиредукцията на броя на пчелите), както и процентът на есенната гибел вотдалечени и различни в климатично отношение райони (Македония и Португалия),където причина беше вароатозата.

         Вароатозата възникна през 50-те години на миналия век врегиона на Япония, по времето, когато промишлеността се развиваше с беснитемпове без грижа за околната среда. Под влияние на антропогенното замърсяване Varroa Jacobsoni, известен като паразит на индийската пчела, мутира,придоби нови патогенни свойства и смени гостоприемника си с Apis melifera, в резулнат на което вароатозата за няколко годиниобиколи света.

         Друг прецедент на подобна смяна на гостоприемника споследваща негова масова гибел е Испанската болест през 1918 г. В резултат намасовия глад, интоксикациите с иприт и ширещите се холера и коремен тиф в краяна Първата световна война имунитетът на населението спада катастрофално, абойният отровен газ иприт предизвиква мутация на свинския грипен вирус. Новиятмутант атакува хората и предизвиква гибелна пандемия, от която загиват 20 млн.души.

         Подобен процес протича и в началото на ХХІ век в страните сбурно развиваща се промишленост (Индия, Индонезия, някои райони на Китай) ипагубно отношение към околната среда под влияние на антропогенно замърсяване инеговото въздействие върху биоценозите. Пчелите като най-чувствителни и влизащив ежедневен контакт с над 100 вида растения, първи са подложени на токсично въздействие.Високата смъртност продължава 2-5 дни. Младите нелетящи пчели остават извъннай-силното токсично действие и не умират, но ноземите в  тях мутират, новият паразит N.ceranae придобиванови патогенни свойства и се прехвърля наевропейскатамедоносна пчела. Процесът е идентичен с този при вароатозата през миналия век.      

Вториятне по-малко важен етиологичен агент се явява откритият през 1996 г. нов видмикроспоридии Nosema ceranae, присъствието накоято в 97% от загиналите пчели и нейната висока патогенност за медоноснатаевропейска пчела бяха показани през 2005 г. в Испания от M. Higes et al. Тази нозема е била открита в 87% от пробите през2007/08 г., докато N.apis в 10%. Същата е

ситуацията в Полша,Финландия, Австрия, Хърватия, Сърбия, Словения, Словакия, Унгария, Турция,Франция, Великобритания, Ирландия, както и в Израел, САЩ и др. (О. Ф. Гробов,2009).

         Немаловажва роля в гибелта на пчелите играят вируснитеинфекции, които са тясно свързани с акара Varroa destructor, причинявани от Израелския вирус, вирусите на острияи хроничния паралич, на деформацията на крилото, на торбестото пило, на чернитематочници и Кашмир. Освен тях като причинители са изброени американският иевропейският гнилец, както и малкият кошерен бръмбар (О. Ф. Гробов, 2009).  

         Причините са разнообразни, като към тях се причисляват игладът, неправилното зазимяване, технологични грешки и др.

        

 

 

 

                   СО Б С Т В Е Н И   И З С Л Е Д В А Н И Я

 

         Многогодишните ни наблюдения и проучвания на екологичнитепроцеси и тяхното влияние върху имунологичните аспекти на замърсяването наоколната среда на пчелите дават основание да диференцираме изброенитеетиологични агенти и моменти в три групи:

1.     2.          (Nosema  ceranae).

3.     Съпътстващи вирусни и бактерийни  инфекции и инвазии.

Заключение: Колапсът на пчелните семейства се дължи на вароатозата инозематозата \N. ceranae\.

 

Nosema  cerane е широко разпространен чревенпаразит по азиатската пчела в Южна и Югоизточна Азия (Индия, Япония, Китай,Индонезия и т.н.).  В условиятя на силнозамърсена околна среда с изброените контаминанти той е мутирал, придобил е новипатогенни свойства и е   разширил ареала на паразитизма си и върхуевропейската медоносна пчела. По подобен механизъм, започнал пагубното сишествие от същия район, се разпространи причинителят на вароатозата през 50-тегодини на ХХ в., за да се превърне в световен проблем.

           

         Терапията и профилактиката на Колапса на пчелните семейства,известен още като gipsi moth в  САЩ  и colony loss вЕвропа, довел до масовата гибел на пчелите в цял свят, се свежда до познатитемерки и терапевтични похвати срещу вароатозата и нозематозата. Всички останалимероприятия са напълно излишни.

 

 

 

         ПРОНИКВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА НОВИЯ МУТАНТ В БЪЛГАРИЯ

 

         Според немски и наши научни работници новият паразитпрониква в България през турската ни граница през 2005 г. и в настоящия моменте вторият (след причинителя на вароатозата) възбудител на Колапса по пчелнитесемейства.

         КПС, известен в България още като СИНДРОМ  НА РАЗПАДАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ  СЕМЕЙСТВА,може да бъде лекуван и профилиран с билкова хранителна добавка, произведена,проучена и приложена у нас.

 

                   ТЕРАПИЯ ИПРОФИЛАКТИКА НА  КПС

 

          Ние прилагаме заборба с КПС природният препарат ЕКОФИЛ – Р, който има изявен лечебен ипрофилактичен ефект срещу вароатозата и нозематозата. Той представлявахранителна добавка на билкова основа, с която пчелните семейства се подхранватпрез пролетта и есента, когато най-ярко се проявяват признаците на Колапса по пчелите.Препаратът е течен и се дава на пчелите с меден разтвор. Той вече се произвеждаи продава в Завода за лекарствени препарати в Троян в опаковки от 1 л., като заедно пчелно семейство са нужни 300 мл.

ЕКОФИЛ-Ре изследван за безвредност и токсичност и има необходимите протоколи исертификати, за да бъде прилаган и разпространяван в цялата страна Предвиднаближаването на времето за пролетното подхранване на пчелите, което в Българиясе прави по традиция около Благовещение (25 март) ние апелираме към пчеларитеда го приложат масово.

Присрещите ни с пчелари от южните райони на страната, вече провели пролетнотоподхранване, получихме уверения в отличните резултати, които дава този препарат по отношение на вароатозата инозематозата. При третирането няма увредени пчели и лисват остатъчни количестваот препарата в меда и в другите пчелни продукти. Предвид на забраната в ЕС дасе ползват до сега прилаганите антивароатозни и антинозематозни препарати нахимическа основа, появата на ЕКОФИЛ – Р е много навременна и ще спаси българскитепчели от КПС.

 

ЛИТЕРАТУРА:

Я.Караджов:Ветеринарнохигиенни аспекти на замърсяването на околната среда, Земиздат,СОФИЯ, 1979;

О.Ф. Гробов: ІV Symposium COC0M, 3-4.03.2009

D.Pilarsca et. al. SIP Microsporidia Division Symposium,Trabson, Turkey, 2010