Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Предложение


Дата: 24.04.2014
+ А | - a

Предложение за това движение щепредставя в президентството и на 5 март ще го обсъдя със Старозагорскияархиерей Галактион, в лицето на който виждам бъдещия патриарх, както и сведомството за младежта и спорта. Книгата на проф. Кирил Миленков се съобщава, чеизключените студенти-медици в София и в Пловдив са над 300. Това жестоконаказание променя съдбата на голям брой млади хора. Някои от тях с връзки, сподкупи или с цената на доносничество са възстановени през следващите години,но огорчението, обидата и стигмата „изключен студент” остават за цял живот.

Във ВВМИ комсомолците в лицето напредседателите на вузовските комитети на ДСНМ проф. Георги Камбуров (давамтитлите им от последните години, но щом си станал председател на вузовскиякомитет трябва да си идиот, за да не станеш професор), проф. Никола Ибришимов,д-р Александър Станков, доц. Живко Филипов, а след 1975 г. в Стара Загора – доц.Първан Първанов и др. създадоха мрежа от доносници и съмишленици, коетосъздаваше години наред дух на несигурност (по-точно на страх!), недоверие,подозрителност и пак страх! страх! страх!, че във всеки момент по нечии доносмогат да те изхвърлят на улицата. Техните доносници и съмишленици „вземаха”изпитите по указание от Партията до преподавателите-партийци, като разнитечленове на техните бюра не се посвеняваха да изискват и от нас, безпартийните,да им съдействаме. Спомням си как неведнъж са ме молели да помогна на „еднонаше момче”, но този път, за който ще разкажае, е направо скандален.

Идва при мен доц. Георги Митев,преподавател по История на БКП, бивш бръснар, и ми казва:

         - КолегаКараджов, утре ще изпитвате сина на Зав. Отдел агитация и пропаганда наОкръжния комитет на БКП по микробиология. Момчето е много стеснително, а майкаму е в истерия. Моля Ви, бъдете снизходителен в кръга на академичната свобода ...и т.н., което значи:

         - Утре катопоискаш да отидеш на конгрес в западна страна не се чуди, ако не те пуснем!

На другата сутрин „стеснителният”се явява и изтегля въпросът за антибиотици – мечта за всеки. Той обаче не знаекакво е това и мълчи като пукал. Започвам да го разпитвам като начинаещследовател, но резултат нулев. Обяснявам му любезно, че е в негов интерес данаучи нещо за антибиотиците и да се яви наесен, защото 50% от дейността навсеки ветеринарен лекар е свързана с употребата или с недопускането наантибиотици в храните, меда и т.н. Студентът си взема книжката с двойката (атрябваше да му пиша единица или нула, ако има такава бележка) и без шум и ропотси отива. Не такава е реакцията на Ръководителя на моята катедра проф.ГеоргиКамбуров. Той се втурва побеснял в моя кабинет и крещи:

         - Караджов,как можа да пишеш двойка на сина на най-важния човек в Окръжния комитет?Толкова ли не знаеше за тройка? А и така да е било, какво от това? Докатозавърши, той ще научи за антибиотиците! Сега ще трябва да анулирам твоятаоценка и да го изпитам отново!

Ветеринарномедицинската наука безаставена да се преустрои по съветски образец и да бъде изцяло подчинена наинтересите на тоталитарното управление. Всички научни публикации трябваше дасъдържат хвалебствия за водещата роля на комунистическата партия ипсевдонаучните постановки на Мичурин и Лисенко (виж овцекоза на акад.Братанов), на О. Лепешинская за възникване на живо от неживо вещество и т.н. Всекиопит да се отдаде дължимото на западните научни работници бе ограничаван допълна забрана. Всеки опит да се отиде на конгрес в западна страна – също.Веднъж получих лична покана за конгрес по микробиология в Париж и отидох смолба при ректора проф. Цанко Захариев. Той ми отговори следното:

         - За тазигодина местата са две. Едното вземам аз! Нещо да кажеш?

За този отговор аз му бяхблагодарен, защото можеше да ми каже, че ще видя Париж през крив макарон смоето досие!

При това в резултат на избор на„наши” и себеподобни, висшите учебни заведения се препълниха с неуки и никомунеизвестни и ненужни преподаватели, които доведоха цветущото ни висшеобреазование по ветеринарна медицина с над 400 чуждестранни студенти от 50страни до пълен крах (световноизвестният Софийски ветеринарномедицинскифакултет сега се бори за акредитация!).

Научната продукция, предназначеназа западни страни, беше грубо цензурирана. Единственото наше научно списание,което се реферираше в чужбина, беше „Доклади на БАН”, но там цербер беше акад. ИванВасилев, който системно и последователно връщаше всяка моя научна работа.

Същото беше положението и прихуманните медици, които като подигравка бяха включени в единен профсъюз с бръснарите,теляците и метачите!

Преподавателите-комунисти сегавреха и със студентките и лаборантките. Проф. Светослав Ников беше заваренсъс свалени гащи в лабораторията по вътрешни болести да „увещава” хубавата силаборантка да го ощастливи. Известен тандем, „оправящ” студентките, бешепартийният секретар проф. Васил Иванов и деканът проф. Любомир Дяков.„Свалените” от Васко Пилето студентки се отправяха към Дякона, който, макар ине такъв красавец като Пилето, даваше срещу услугата така трудният изпит попатология. Когато стана зав. катедра и декан в Стара Загора, той си взе занаучен сътрудник най-красивата млада ветеринарна лекарка, която макар исемейна, изпълняваше не само научни задачи.

Пишещият тези редове, доц. ЯнакиКараджов, недопускан на Запад, с цензура на научната продукция, провалян пригласуването на защитата на докторската ми дисертация, получил отрицателнирецензии на хабилитационния ми труд и три пъти предлаган за дисциплинарноуволнение, защото в петък не съм бил на работа в Стара Загора, а в София присемейството си, бях подложен на този 36-годишен тормоз затова, че произлизам отбогато семейство, попаднало под ударите на Закона за едрата градска собствености за изселената си майка поради втори брак със „спекулант”.

         Ветеринари,нека Бог да ви пази от комунистите!

 

Но опази ли ви Бог? Не, след катодиректор на Института по имунология след 1989 г. беше членът на БКП с.н.с.Любомир Кънчев, неизвестно защо преименувал се в професор (същия по-късно бешедекан на Вет. мед. факултет към Лесотехническия университет), като дълги годинипредседател на Ветеринарния съвет на ВАК беше комунистът Кръстьо Съртмаджиев,като генерален директор на Нац. вет. мед. служба е членът на БКП Жеко Байчев,след като декан на вет.мед факултет в София е комунистът Йордан Костадинов ит.н. и т.н.