Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Манастирски туризъм


Дата: 24.04.2014
+ А | - a

М А Н А С Т И Р С К И     Т У Р И З Ъ М

         Проф.д-р Янаки Караджов – еколог и апитерапевт

 

Притежавамехилядолетно богатство – 160-те манастири с пищните си природни, исторически ирелигиозни дадености, разположени в най-красивите кътчета на България, еднаквоинтересни и за българи, и за чужденци. Най-значими от тях са Бачковския,Рилския, манастирите около Велико Търново, около София (Мала Света Гора) и др.

Днитемежду Цветница и Великден са изпълнени не само с вълнени- ята от идващатапролет, но и с религиозни чувства и исторически възпоме- нания, които санай-ярки при посещението на някой манастир.

Неведнъжсъм обръщал внимание на функционерите в областта на туризма върху огромнатапритегателна сила на манастирския туризъм, който у нас се игнорира. Те го наричатрелигиозен и не полаган никакви усилия за неговото развитие. Някои забравят, ченашата национална иден- тичност е съхранявана в манастирите: там салитературните ни богатства, там са творили хилядите колоси на българския дух икултура, обучени от

учениците на св.св. Кирил иМетодий. Там по време на големите празници

сме длъжни да се поклонимпред техния подвиг и величие.                          Дните,прекарани в манастирите, се свеждат до черковната служба, обилната вечеря спесни чудесни и повече алкохол, отколкото е прилично.

Няма манастирски забавления иособено ако завали дъжд ( а на Великден най-често вали!) всеки бърза да ситръгне. Затова предлагам следното:

Създаваневъв всеки от посещаваните манастири на манастирски пчелин, манастирска мандра,кът за производство на екобоза от просо, винарна с медовина и клеева ракия, курс по апикулинария, тонизиращинапитки с пчелни продукти и апиделикатеси (рецептите можете да намерите във в.„Пчела и Кошер”).

ВПловдивската Митрополия с благословията на Негово преосвещен- ство  Дядо Николай и с участието на пчелари отдружество „Липа”беше решено игумените на манастирите да преценят къде имаусловия за създа- ването на пчелини. Пчелни семейства и добре подготвени пчеларище осигури дружеството на пловдивските пчелари. За останалите начинания грижаще имат монаси или наети изпълнители отвън.

Курсътпо пчеларство обхваща туристите да бъдат запознати  срещу заплащане с биологията на пчелите,тяхната роля за опрашването на расте- нията, социалните прояви на пчелнитесемейства, жилището на пчелите и

лекуването с пчелни продукти.Туристите, облечени по подходящ начин, да вземат дейно участие в работата спчелите, което да се осъществява за 3 до 7 дни и да завършва с дегустация наразлични видове мед и представа за апитерапия.

         В учебната мандра да се започва с издояване на коза оттуристка, запознаване с принципите на млечнокиселата ферментация, подквасване иподсирване на млякото и дегустация. Заниманията са 3-4 дни.

         В учебната винарна от медов разтвор да се произвежда медовина,а също и клеева ракия.

         Кулинарният курс да  обхваща приготвянето на екобоза, на храни инапитки с мед, което заедно с дегустациите увеличава престоят в мана- стиритедо 10-14 дни.

         В края на престоя туристите да  получават дипломи и подаръци –

различни видове мед,прополис, пчелен прашец и подмор, както и много рецепти.

         Планираме откриването на Колеж за апитерапия, екополиция иекотуризъм, в който ще бъдат обучавани наред с българските студенти и младихора от съседните страни.

         Българските пчелни продукти имат изключителни качества – оттяхното изучаване, популяризиране и разпространение ще има полза целия ЕС.

В  пловдивската Митрополия,  която граничи насевер със Стара Планина, а на юг достига границата ни, са съсредоточени най-големите,най-уредените, най-значимите и най-посещаваните манастири в България.

Избрахмеда започнем манастирския туризъм в нея, след което ще разпространимпостигнатото тук в останалите митрополии. Важен момент за нашия избор бешевисоката ерудиция, любородие и младежки ентусиа- зъм на високоуважаемиятМитрополит Николай, който ръководи с умение и вещина Пловдивската Митрополия ие любим пастор на своите енорияши . Не без значение е фактът, че Неговия екип,начело с отец Николай, председател на Храмът „Св. Марина”, е съвременен типсвещеник с модерни разбирания за приоритетите на туризма и привлекателни зачуждите и наши туристи природни, културни и стопански обекти.

                                     

                                      П     Л    А    Н

ЗА  МАНАСТИЛСКИ ТУРИЗЪМ  В  ПЛОВДИВСКАТА ЕПАРХИЯ

 

І. ИЗГРАЖДАНЕ  НА ПЧЕЛИНИ В ОТДЕЛНИТЕ  МАНАСТИРИ:

1.Избор на подходящ терен сблизост или изграждане на водоизточник – отговорници: Игуменът на манастира ипчелар от Дружеството. При нужда вземане на проба от водата, както и почвенипроби от съседните терени с медодайни растения за евентуални токсиканти  Пробите ще бъдат изследвани в ЦНИЛ „ГЕОХИМИЯ”

2.Подготовка на терена:окопаване, изравняване, ограждане и поставяне трупчета или метални колчета заотделните кошери.

3.Определяне на оптималнияброй на пчелните семейства, за да не се разстройва животът им при честотоотваряне и преглеждане на кошерите от неуките туристи.

4.Определяне на монахът илинаемният пчелар, който ще се грижи за пчелните семейства и почистване иорганизиране на работно помещение с центрофуга и склад за инвентара и питите смед и прашец.

5.Регистриране на пчелина внай-близката община и номериране на кошерите според Дневника на пчелина.

                   6.Транспортиране на пчелните семейства и поставянена кошерите на изградените им места. Проверка на  водоизточника и подхранване на пчелнитесемейства с Екофил Р и Апимел с меден разтвор.

7.Преглед на пчелните семейства.

8.Засаждане на района смедодайни билкови растения при нужда.  

ІІ.СЪЗДАВАНЕ  НА ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА МАНДРА 1.Осигуряване накозар – монах или външен наемен работник. 2.Осигуряване на мандраджия иоборудване на мандрата

3.Регистрация на стадото вОбщинската служба „Земеделие и гори” и сключване на договор за контрол исертификация на биологичното производство .

 

ІІІ.ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОБОЗА.

1.Осигуряване на бозаджия-барман.

2.Построяване на огнище наоткрито.

3.Изграждане на ЕКОБАР синвентар и меню от пчелни продукти.

 

         ІV. ПРОИЗВОДСТВО НА  КЛЕЕВА  РАКИЯ

1.Осигуряване на инвентар(казан за ракия, шишета, етикети )

2.Регистрация, лиценз ибандероли.

         Н А З Д Р А В Е!