Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩО НА СВЕТА


Дата: 24.04.2014
+ А | - a

И НИЙ СМЕ ДАЛИ НЕЩОНА СВЕТА

                             Ст.н.с.д-р Николай Билдирев,р-л секция Зоохигиена и    приложна екология в ЦНИВМИ

 

 

Комфортът на личността вобществото зависи от самочувсвието, а то зависи от познаването на света и отсебепознаването. Трудно бихме могли да бъдем равноправни и равностойниучастници в обществото на европейските страни, ако не знаем и нямаме съзнаниетоза нивото и приносът на нацията ни към общочовешкото познание и култура. Многосе говори за Златния век на България, но дори и по времето на тоталитаризмабългарският интелект е създал и оставил непреходни ценности на познанието. Вобластта на екологията такъв колосален труд е книгата „Ветеринарнохигиенниаспекти на замърсяването на околната среда” под редакцията на доц. д-р ЯнакиКараджов. Тази книга, издадена от Земиздат през далечната 1979 г. и рецензиранаот утвърдените хигиенисти и еколози проф. д-р Константин Станков Петров и доц.д-р Жорж Стефанов Георгиев е обект на настоящата рецензия.

Познанието и изследователскатадейност в областта на опазването на околната среда са били винаги в обсега навниманието на българските учени и интелектуалци. Не случайно дисидентскитепрояви по време на тоталитаризма намериха израз на терена и с доспехите наекологията. Българинът винаги е ценял, уважавал и обичал своята земя, планини,гори, природа и посегателството и безотговорността на полуграмотни управници говъзмущава повече от бедността, безправието и подтисничеството и го обединява запротест и промяна.

Едни от първите, публикувалисвоето становище за замърсяването и неговите ужасяващи последици като изхождатот научните си изследвания, са авторите на посочената книга. Годината е 1979. Неукатацензура допуска издаването й без да подозира огромният обществен и политическизаряд, който тя съдържа. Книгата „Ветеринарнохигиенни аспекти на замърсяванетона околната среда” излиза от печат в тираж 1100 екземпляра и се разграбва прединовата 1980 г., но второ издание не последва! Последваха репресии, изолация иподтискане на личната реализация на безпартийните от авторите, а също изабраната да участват в научни конференции и конгреси по екология особено назапад. Единственото списание, което преминаваше през железната завеса (Докладина БАН) беше забранена зона за доц. Караджов, за което следеше лично зам. председателятна БАН акад. Иван Василев. Но тук не става въпрос за личностната и гражданскатареабилитация и моралното възмездие на авторите, а за полезното и поучителносъдържание на тяхната книга. В нея изобилстват оригинални научни  факти за замърсената ни среда, за контаминациятана почвите, на повърхностните и подпочвените води, както и на въздуха схимични, биологични и йонизиращи агенти. Проследява се тяхната локализация иконцентрация, динамиката на тяхното поведение и миграция в екосистемите и втрофичните вериги до крайните консуматори – животните и човека. Разкрити саабиотичните и биотичните процеси на проникване, трансформация в по-токсичнипродукти и частична биодеградация на замърсителите и въздействието им върхурастенията, животните и човека. Изтъква се екологичният риск и произлизащото отнего здравословно състояние на хората и на селскостопанските животни у нас. Неслучайно българите живеят 10 години по-малко от японците, американците и някоизападняци.

Докато първата част на книгата,разглеждаща химичните и абиотичните фактори, има характера на компендиум поекотоксикология, то разделът, разглеждащ състоянието и въздействието набиологичните фактори – микроорганизми, паразити и др. - изобилства с оригиналнинаучни постижения и представлява сборник от нови познания и представи вобластта на микробиофакторите в околната среда. Съобщават се съществени факти изакономерности, свързани с бариерните функции на различни органи и симуногенезата на организмите под влиянието на токсичния стрес от антропогененпроизход. Проследено е и изменението на взаимоотношенията междумакроорганизмите, мишени на агресията и микроорганизмите и паразитите-агресорив условията на замърсена околна среда. Разкриват се причините за измененията вхарактера на инфекциозните и инвазионните заболявания, в патогенезата,клиничните прояви и изходът им, при което се доказва образуването на атипичниформи – силно вирулентни, с променена клетъчна стена и с това станалинечувствителни към имунните прояви на макроорганизма. Това дава отражение върхуеволюцията на заразните болести и обяснява бурното развитие и високатасмъртност при болести, причинени от условно патогенни микроорганизми(колибактерии, пастьорели, менингококи и др.) в условията на замърсена околнасреда. За пръв път се доказва, че придобиването на устойчивост към тежкитеметали, химичните токсиканти и йонизиращите замърсители предизвиква упатогенните микроорганизми появата на антибиотикорезистентност, което силнозатруднява терапията. Промените в повърхностните структури на мутиралите взамърсените ареали патогенни микроорганизми ги правят нечувствителни къмимунните прояви на хора и животни. В резултат на 20-годишни теренни изследванияв районите, замърсени от Медодобивния комбинат в Пирдоп, Оловно-цинковия заводв Кърджали, Завода за тежки метали и Завода

за пестициди близо до Пловдив саразработени и мерките за борба с инфекциозните болести в замърсените райони:ваксиниране на бременните животни с оборно-специфични ваксини, съдържащиизменените причинители, третиране на новородените с оборно-специфични кръвнисеруми и лекуване с откритите и патентовани от Караджов и сътр. Шифови бази на5,нитрофурфурола, срещу които не се създава антибиотикорезистентност.

Богатият евристичен фактическиматериал и задълбоченият многофакторен и комплексен анализ дават възможност наавторите да направят препоръки, някои от които вече успешно са внедрени. Такиваса: ограничаване и премахване на оловните присадки от бензините, контролътвърху препаратите за растителна защита, дезинфектанти, репеленти, инсектициди идр., и то не само на токсичния им ефект, но и за късните последствия от тяхнотоприлагане (ембриотоксично, мутагенно и тератогенно действие). Други препоръки влизатв директивите на ЕС като производството на трупните брашна и забраната им завключване в комбинираните фуражи, разработените хигиенни норми и по-съвършениметоди за детоксикация на фуражите, на строгият хигиенен контрол припроизводството на хранителни продукти и пр. Има и такива, които предстои да седоразработват технологично и да се реализират масово, като биологичнитесредства за растителна защита и много други. В книгата е публикувано иоткритието, че някои патогенни микроорганизми образуват като защитна реакциясрещу замърсителите защитен вал (екзополизахариден матрикс), който подобно накапсулите при капсулообразуващите микроорганизми ги пази от фагоцитоза, отбактериофаги и от специфични антитела. То е установено при патогенни коки,пастьорели, чревни бактерии и др. Така изменени те стават многократнопо-вирулентни и устойчиви, което се потвърждава от голям брой чужди автори.

Изчерпването на природнитересурси доведе до жестока междувидова и вътревидова конкуренция и постави новипроблеми пред човечеството,предвид очертаващите се в бъдещето кризи иконфликтни екологични състояния, които поставят под въпрос съществуването начовешката популация – носител на разум в природата.

Доц.д-р Янаки Караджов (сега вечепрофесор) е родоначалник на

проучванията върху аспектите на замърсяването наокръжаващата ни среда и влиянието му върху почвените, полезните и патогеннитемикроорганизми, върху почвените и водните обитатели, върху дивите иселскостопанските  животни и човека.

Книгата „Ветеринарномедицинскиаспекти на замърсяването на околната среда” е всепризната библия на тазинай-съществена част от екологията.

Проф.д-р Янаки Караджов създадеплеяда от последователи у нас, а под негово ръководство работиха тук иразнесоха постиженията на неговата школа учени от Индия, Сирия, Виетнам, Куба,Полша, Чехия, Русия, Франция, Мароко и др.

 

Бележка на гл.редактор: Проф.д-рЯнаки Караджов навърши 76 години, от които 50 посветени на науката. Освен дветеоткрития, направени през 70-е години той направи още три. Последното е „Защоизмират пчелите и как да спрем това бедствие”, по повод на което поместваметази рецензия неговата статия за пастирското скотовъдство.

Редакцията на АгроКомпас пожелава от сърце още много години ползотворнаработа в полето на аграрната наука.