Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Мениджмънт, маркетинг и обучение по управление на земеделския бизнес


Дата: 27.03.2014
+ А | - a

Мениджмънт, маркетинг и обучение по управление на земеделския бизнес


Пчеларската дейност в икономически аспект може да бъде  хоби, основна  или  допълнителна. Втората и третата групи пчелари трябва да са запознати със законовата уредба в сектора;необходимата професионална квалификация; основните икономически параметри и програми за развитие и финансиране.

Мениджмънт

Мениджърът е личността, която ръководи и координира цялостната дейност на фирмата. Това се постига чрез максимално използване на своите и на подчинените му сили, знания и опит.

Всяка задача започва с преглед на извършената работа и състояние на проблема, от което произлизат новите задачи, планирането на тактиката и стратегията и приемането на решения.

Основен проблем са кадрите и работата с тях. Дейността им трябва да бъде оценявана периодично, като им се предоставя достатъчно инициатива. Ето и схема за работата с кадрите:

   Поставяне на целта

Поставяне на нови задачи                               Изясняване и съгласуване

целта е постигната                                    целта не е постигната

печелим                                                    губим

изказване на похвала                               изказване на порицание

    продължаваме                                            връщаме се


Пазарът, цените и начините на реализация на пчелните продукти определят големината на инвестицията.

Маркетинг

Той разглежда в единство и взаимодействие 4-те П-та: продукт, продажна цена, пласмент и промоция.

Продуктът

Пчелните продукти – пчелен мед, полен, прополис, пчелно млечице,  восък и пчелна отрова – са нарастнали двойно и са се обогатили.Пчелният мед много рядко е оная стока, произведена от пчелите, а е резултат на поредица от технологични процеси: центрофугиране, филтриране, утаяване, купажиране, нагряване, разфасовка и съхраняване. Тази обработка премахва примесите, осигурява доузряването , разтопяването на кристализиралия мед, унищожаването на нежеланите дрожди, разтварянето на зародишните кристали, за да се запази продуктът в течно състояние. Тя обхваща  пастьоризацията и смесването (купажирането) на различни по цвят, аромат и вкус медове с цел достигането търговският продукт, най-близък до вкуса на клиента. Напр. японците напоследък консумират 8 хил. тона мед с аромат на рози.

Качество на продукцията

Качеството на меда се определя с Наредба № 9 на МЗГ от 22.06.2005 г. Стремежът към подобряване на качеството е цел и на добрите пчеларски практики. Всеки регистриран пчелар има право според Трлигодишната програма за развитие на пчеларството 2007-2009 г. на 2 безплатни лабораторни изследвания на произведения мед годишно, като обследваните партиди определя сам (самоконтрол). В случай на измама браншовия съюз го порицава и не му се дава правото да търгува.

Регламент 1774/ЕО поставя следните изисквания към пчелните продукти:

А. Суров материал

1.  Пчелните продукти, предназначени за използване само в областта на пчеларството, трябва:

а   да не произлизат от район с американски гнилец, обект на заповед за забрана.

б  да отговарят на изискванията , наложени с Член 8 (а) от директива 92/65/ ЕЕС.

Допустимо е, когато това се налага, да бъде предприета процедура по Член 32(2) за облегчаване на изискванията на тази директива.


Б.  Внос

Страните членки са длъжни да разрешават вноса на предназначени за използване в пчеларството пчелни продукти, когато:

а  придружаващият пратката търговски документ включва следната информация:

- от коя страна произхождат,

- кое предприятие ги е произвело,

- регистрационен  номер на предприятието,

- естество и вид на продуктите,

- надпис, който гласи:”Предназначени изключително за използване в пчеларството пчелни продукти, произхождащи от пчелин, който не е предмет на ограничения, наложени в резултат от появата на заболявания по пчелите, и произлизащи от район с радиус 3 км., който не е възбранен през последните 30 дни от наличие на американски гнилец, и в който това заболяване подлежи на задължително обявяване.”

б въпросният търговски документ е подпечатан от съответния компетентен орган, контролиращ регистрираното производствено предприятие.

Друг стремеж към по-високо качество е диференциацията, която води до получаването на монофлорен мед и прашец, които са по-ценни не само като храна, но и като лекарство. С по-големите си терапевтични възможвости и по-високата си цена се отличава и мановият мед.

Етикет и опаковка

По Закона за храните етикетът на пчелните продукти съдържа данни дали са  натурални, екологично чисти, от кой район произлизат, кой е номерът на пчелина, кой е пчеларят и има ли удостоверение за професионална подготовка, както и сертификат за пчелните продукти, които предлага.

Холографен етикет, отпечатан в Монетния двор на БНБ изключва възможността за фалшификация.

Идентификацията на мановия мед изисква и документ за проведен поленов анализ. Липсата на полен във всеки мед е белег за неговата фалшификация.

Управление на земеделския бизнес

 Начини  на  реализация  на  продукцията. пазар,цени

анализ на ситуацията в бранша през последните 5-6 години;

очаквано развитие в близките 5-6 години;

експорт, квоти, мита;

пазар: вътрешен и международен;

цени.

    Изграждане на  пчеларско  предприятие

избор на район;

избор на място;

здравен статус на пчелите, отглеждани в района;

-    среден добив за последните 7-8 години в района и в страната;

-    основни икономически параметри и програми за развитие и финансиране;

-    закупуване на пчеларски инвентар;

-    закупуване на пчели;

-    отглеждане на пчелите;

-    добри стопански практики;

-    биологично земеделие

В условията на пазарна икономика няма готови рецепти. Всеки е длъжен да се съобразява с нейните дадености във всеки момент и на всеки етап.

Нормативна уредба

1. Закон за пчеларството.

2. Закон за облагане на доходите на физически лица.

Не се облагат с данък доходите на пчеларите, регистрирани като земеделски производители.

3. Кодекс за социално осигуряване. Закон за здравно осигуряване.

Земеделските производители се осигуряват върху месечен доход, който не може да бъде по-малък от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица. Здравноосигурителната вноска е 6 %.

4. Закон за корпоративното подоходно облагане

5. Програма за насърчаване на заетостта.

6. Закон за директна продажба от фермите