Сайт за помощ на пчеларите,
от професор Янаки Караджов

Биология на медоносната пчела - Част 2


Дата: 13.01.2014
+ А | - a

Медоносна пчела( Apis  Mellifera)

 Педставлява полиморфен вид,който обединява три различни категории пчели: майка,работнички и търтеи.


Съобщество на медоносна пчела и неговите индивиди

    С пчелите можете да се запознаете по два начина:легалният и криминалният.  

    Първи начин:След куп формалности (бюрокрацията не умира и не спи тя бди!)разрешение от ветеринарните власти да посетите пчелин,свързани с ред декларации (че нямате убийствена ненавист към тях в резултат на пресни спомени),документ,че не сте алергичен към пчелна отрова и клетвена декларация,че няма да ги избиете още при първа среща,защото миналото лято така са изжилили любимия Ви син и с това са провалили ваканцията Ви,а жена Ви ви е напуснала!Ще Ви допуснат с охрана до пчелина.

    Втори начин:Бодър,тоалиран и обилно ондолиран,Вие се изправяте засмян пред първия кошер.Изведнъж сте нападнат от куп освирепели бръмчащи пчели с необичайна склонност да ужилят гладко избръснатите ви бузи.Защото никой не Ви е обяснил,че пчелите силно се дразнят от всякакви миризми,защото с изключителното си обоняние усещат вашия автършейв като воня от екарисаж. Затова при пчелите не се ходи немит,пиян или бръснат – обидата за тях е еднаква!

    Нападението им и яростно,но не е еднократно!Веднага на помощ идва втори ешелон,раздразнен от мирисът на кръв:ужилилите Ви пчели не могат да си изтеглят жилата обратно,те се откъсват и пчелите умират от кръвоизлив. Проляла се е кръв! Ще се действа по "Закона на Омерта".

Както почти всички твари пчелите биват женски и мъжки. Женските пчели,силно се различават една от друга и в биологията на пчелното семейство имат различни роли:майката осигурява размножаването, а  работничките – грижата за потомството.Това разделение  на труда прави действията на женските пчели особено ефективни.За разлика от тях мъжките пчели – търтеите,се отличават с бохемска незаинтересованост и безгрижие за съдбата на всички останали членове на пчелното семейство и особено на подрастващите. 

Търтеите имат една-единствена грижа:След забавна надпревара да достигнат майката във въздуха и да я оплодят.Това се удава на най-бързия,най-ловкия, най-силния,след което той умира.Тази жестока съдба го постига по следната причина.Достигнал летящата майка,той се прикрепя към коремчето й с наподобяващи секретни копчета приспособления,за да могат двете тела да продължат да летят синхронно и търтеят да  осъществи половия акт.След това той пада,при което еквивалентът на члена му се откъсва и настъпва смърт от последвалия кръвоизлив.

Търтеите живеят само през летните месеци.След като майката е оплодена и започна да снася яйца,търтеите стават излишни ,пчелите ги изхвърлят навън и не ги допускат в кошера.

Майката е най-едрата пчела в кошера.Тя има силно развити репродуктивни органи.Нейната единствена функция е снасянето на яйца.Тя снася в денонощие до 1500-2000 яйца,като посещава само почистени и байцвани с клей килийки.Всички останали функции,присъщи на единичните пчели (събиране на нектар и прашец,тяхното транспортиране до кошера и последващото складиране,притъпкване в килийките и консервиране с пчелен клей) тя е изгубила.     

Независимо от различията във функциите и в строежа им трите категории пчели могат да съществуват само заедно,защото нито майката,нито работничките са в състояние да обезпечат преживяемоста на потомството.За да снася яйца,от които да се излюпи пило,майката се нуждае от помощта на десетки хиляди работнички и от няколкостотин търтеи.По тази причина медоносната пчела живее в съобщества от няколко десетки хиляди индивида,като всеки от тях извършва дейности, полезни на цялото семейство.Без познания върху биологията на медоносната пчела е невъзможно нейното отглеждане и експлоатация.        

Медоносната пчела заедно с мравките и термитите се отнасят към  обществените насекоми.Тя се е появила на земята в юрския период на мезозойската ера,в който са господствали покритосеменните растения.С тях ципокрилите насекоми с обществена организация на развитие оформят биоценози,в които възникват тесни морфобиологични и функционални връзки. Постепенният преход на насекомите към хранене с нектар и прашец способства за развитието на социални инстинкти и оформянето на пчелното семейство. Функционалната диференциация се усилва и намира израз в поведенческите им реакци.

Структурата в съобществото на медоносната пчела е твърде сложна.При пчелите съществува разделение на труда,при което всяка категория(майка,  търтеи и работнички) се отличава с коренно различни и обособени функции.Майката е най-едрата пчела от женски пол с две основни функции осигурява единството и съществуването на пчелното семейство с помощта на маточното вещество и гарантира размножаването на пчелите.Без майка семейството не може да съществува!Умре ли майката,пчелите веднага се заемат да си произведат нови майки – често няколко до няколко десетки.На семейството,обаче е необходима една майка.Затова първата излюпила се майка по подобие на турските султани унищожава останалите майки,като ужилва техните ларви,намиращи се във фаза на какавида.Репродуктивната си функция майката изпълнява с голямо съвършенство като снася до 2000 яйца всеки божи ден.За година снесените яйца надхвърлят 200 000!

Новоизлюпената майка тежи 138,8 – 212,1 мг (теглото на оплодени- те майки е 230 – 300 мг).Бъдещата майка трябва да тежи не по-малко от 180 мг теглото и големината на майките зависи от пчелното семейство,произходът,средата, качеството и количеството на храната в маточниците,климатът и сезонът.То се колебае в широки граници,но средно е 265 мг. при дължина 16 – 20 мм.Майки с най-голямо тегло се излюпват от маточници с дължина от 19 до 24 мм.С такава дължина са маточниците за тиха смяна (когато пчелното семейство само заменя своята майка в отсъствие на роене),както и някои роеви маточници.Едрите майки не са гаранция за плодовитост.Майките с по-малко тегло не бива да се унищожават.Те издържат на глад до 17 часа след излюпването.Ако ларвата, от която предстои да се излюпи майка е хранена с неподходяща храна,тя притежава белези,типични за работничка:по-дълго хоботче,кошнички за събиране на цветен прашец,черни крака и по-малко яйчни тръбички.Такива майки трябва да се унищожават.При по-ниска температура се излюпват недоразвити майки (засягат се най-често крилете и краката).Веднага след излюпването си майката е най-едра и губи от теглото си по 1 мг. на всеки час от денонощието.Това е необходимо с оглед предстоящите ориентировъчни обитания и брачните полети.

След излюпването майката е слаба,плаха и гладна.Плахостта й се дължи на нервност,която се засилва от звуците,издавани от излюпващите се в съседните маточници други пчелни майки.Инстинктът за самосъхранение причина тя да се стреми да нажили другите майки преди излюпването им.За целта тя прогризва килийките им отстрани и през отвора ги умъртвява. 

 Всички останали функции (събиране на нектар и прашец,охрана на пчелното семейство,грижа за потомството,за собственото си изхранване и др.) тя в хода на еволюцията е загубила.Дори външният и вид е различен от този на работничките и търтеите,като най-развито е нейното коремче (то се подава от крайщата на крилата) в което се помещава а  нейната силно развита полова система.Само младата майка (до 8 дни след излюпването) може да се храни сама.След това я хранят пчелите-кърмачки,които непрекъснато я преследват,за  да и подадат в устата порция пчелно млечице.

Подобряването на качеството на семейството се постига със смяна на майката с племенна такава от семейства с доказани наследствени качества.Майката може да жили,но използва жилото си срещу съперничка.Тя може да жили и летящи пчели при самоотбрана.При белязане и ако не е оплодена може да ужили и човек.Ужилването не е болезнено но предизвиква сърбеж,понякога до 3 дни. Оплодената майка никога не жили човек.Излетялата неоплодена майка при преглед на кошера се връща обратно след няколко минути.Необходимо е кошерът да се остави отворен.Ако в пчелното семейство липсва открито пило, това означава,че то е без майка.Тогава пчелите започват да изгражда.

 Нова майка се придава по пряк и косвен начин:пуска се направо в кошера (през прелката или върху питите) през нощта,или се поставя в клетка между две пити, докато пчелите сами не я освободят(докато не изядат захарно-медното тесто,с което е запълнен отворът на клетката).След това пчелното семейство трябва да се остави в пълен покой за 1 седмица.Излишното любопитство на пчеларя и преждевременното безпокоене може да предизвика струпване на пчелите върху майката и нейната смърт.Необходимо е да се изчака с прегледа на кошера до запечатването на пилото (9-ия ден след придаване на майката).

    Пчелното семейство само заменя своята майка,когато у нея се появят първите признаци на стареене.Започва се с изграждане на 2-3 големи маточника, белезникави на цвят,обилно запълнени с пчелно млечице.Разположени са вертикално и близо един до друг в добре защитено място.Пчелните майки от тихата смяна са много качествени  и затова трябва да се използват всичките.    Майката отделя феромони: ориентировъчни,защитни и размножителни. Ориентировъчните феромони се произвеждат в мирисната (Насоновата) жлеза, защитните – в горночелюстната жлеза,а третите представляват маточните вещества и се секретират.Майката живее няколко години (до седем),но пчеларят я подменя след две,защото в първите години е най-продуктивна.Някои пчелари подменят майките всяка година.Ако майката е с деформирани крака или изкривена задна част на тялото,може да снася яйца и по страничните стени на килийките.От такива яйца се излюпва нормално поколение,но пчелите заменят такива майки.Ако сред пилото се появят търтееви яйца,това е доказателство, че спермата в семенното мехурче на майката е изразходвана и майката трябва да се смени.При тиха смяна на майката след главната паша пчелите приемат новата майка заедно със старата.И двете снасят яйца,но обикновено старата майка загива през зимата.Работничките също са от женски пол,но снасят яйца по изключение и техният брой не надвишава няколкостотин.Те се грижат за потомството,охраняват семейството,хранят майката,събират и преработват храната,строят и запечатват килийките,а след оплождането на майката я освобождават от откъсналите се външни полови органи на търтея,който я е оплодил.От тях зависи дали от снесеното яйце ще се излюпи майка или още работнички.Те регулират жизнените процеси в пчелното гнездо,като поддържат определена температура (тя е винаги 35 градуса) и влажност.Те играят решаваща роля в процеса на роенето,с което осъществяват разпространението  и поддържането на този биологичен вид в природата.Работничките живеят през лятото 5-6 седмици,а през зимата – до осем месеца.

Важна особеност в живота на медоносната пчела е,че нито една категория пчели не може да съществува самостоятелно.

Търтеите са мъжките пчели.Те са временни обитатели на пчелното гнездо, които са загубили инстинкта да събират храна (прашец и нектар).Но без тях животът на пчелното семейство е невъзможен – няма кой да оплоди майката и размножаването спира.

Съществуването на трите категории заедно превръща пчелното семейство в самостоятелна биологична единица.Познанията ни за закономерностите,на които е подчинен животът на пчелното семейство е необходимо и вярно средство за управлението му.Добрите пчелари всяка зима разширяват теоретичните си знания (участват в семинари,слушат лекции и главно непрекъснато четат!).Днес в ерата на Интернет възможностите за повишаване на квалификацията на всеки са безгранични,но само ако притежава компютърна грамотност. 

Младите пчелари днес получават първите си познания в курсовете по пчеларство,най-пълен от които се провежда от хабилитирани преподаватели от съответните ВУЗ-ове по Програма на "Министерството на труда и социалната политика".Тя обхваща 1200 аудиторни и извън аудиторни часа теория и практика,но много малко пчелари са се обучавали така подробно и са били запознавани с най-новите постижения на пчеларската наука и технологии,както и със съвременните литературни източници.Основната маса нови пчелари се въвеждат в пчеларството от практици,придобили някакви познания преди десетилетия.Те са годни за проверители,но не и за преподаватели в курсовете за новаци.Тази порочна практика тласка пчеларството ни десетилетия назад.

Начинаещият пчелар трябва да има достъп до интернет,защото пчеларството изисква непрекъснато повишаване на квалификацията и запознаване с нови научни постижения и нови технологии.Той трябва да усвои азбучните истини на пчеларската наука,базата на която е биологията на пчелното семейство.